AUTYZM I SZKOŁA - OD CZEGO ZACZĄĆ

Uczniowie znajdujący się w spektrum autyzmu mogą spotkać się z wieloma trudnościami podczas nauki w systemie, który nie jest stworzony z myślą o nich. Dlatego też istnieje szereg dostosowań w systemie edukacji – jednak to, czy uczeń zostanie tym objęty, jest zależne od jego potrzeb i chęci. Aby szkoła uwzględniała zmiany, jakich wymaga uczeń, wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której powołany jest specjalny zespół orzekający. Orzeczenie wydawane jest na podstawie diagnozy, badania pedagogicznego oraz intelektu, opinii ze szkoły i wywiadu z rodzicem – jeżeli jesteś niepełnoletni. Prośbę o wydanie orzeczenia składa się w poradni na odpowiednich drukach. Lista takich poradni z zespołami orzekającymi jest dostępna w Kuratoriach Oświaty.

TU ZNAJDZIESZ LISTĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH,
W KTÓRYCH ZOSTAŁY POWOŁANE ZESPOŁY ORZEKAJĄCE,
kliknij mapę:

SZKOŁA

Jak wygląda przystosowanie nauki w szkole do indywidualnych potrzeb ucznia?
Co prawda wszystko zależy od ucznia, spektrum autyzmu jest bardzo szerokim pojęciem. Czasami oprócz spektrum uczniowi towarzyszą niepełnosprawności lub specyficzne trudności w nauce, np. dysleksja. Dlatego też orzeczenie wskazuje indywidualną ścieżkę nauczania odpowiednią dla danej osoby.

W przypadku samego spektrum autyzmu istnieją pewne wytyczne, których szkoła i nauczyciele muszą się trzymać. Przede wszystkim założeniem systemu edukacji jest to, że każdy ma takie same możliwości rozwoju, dlatego przy wprowadzaniu jakichkolwiek dostosowań dla ucznia nie może dojść do obniżenia poziomu podstawy programowej. Uczniowie autystyczni mogą w zależności od swoich potrzeb korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego (którego szkoła ma obowiązek zatrudnić), indywidualnych lekcji lub różnego rodzaju dostosowań podczas standardowych lekcji – np. wydłużony czas na udzielenie odpowiedzi lub możliwość przedstawienia czegoś w innej, bardzo odpowiadającej uczniowi formie.

EGZAMINY

Osoby autystyczne podchodzące do egzaminu ośmioklasisty lub maturalnego również mają prawo odpowiednio dostosować swoje warunki pracy, tak aby mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Na początku roku szkolnego dyrektor wraz z radą pedagogiczną i rodzicami ucznia podejmują decyzję związaną z zastosowaniem dostosowań na egzaminie. Z zaproponowanych dostosowań uczeń może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. W związku z wiekiem ucznia wszelkie decyzje formalne podejmowane są przez rodzica. MOŻLIWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA:
 1. Wydłużenie czasu trwania egzaminów: język polski: czas podstawowy 120 minut wydłużony do 180 minut matematyka: czas podstawowy 100 minut wydłużony do 150 minut język obcy: czas podstawowy 90 minut wydłużony do 135 minut
 2. Uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych.
 3. Język obcy – płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.
 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
 5. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do tej formy pracy (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
 6. Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).
 7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.
Wszystkie arkusze egzaminacyjne mają różnice związane z przejrzystością i wygodą użytkowania, natomiast arkusz z języka polskiego dodatkowo różni się zadaniami – zwiżane są one z możliwymi trudnościami osób autystycznych z rozumienie stosowanych środków artystycznych w tekstach literackich jak np. metafor, przenośni.

TU ZNAJDZIESZ ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z ROKU 2021,
kliknij ikonkę:

EGZAMIN MATURALNY

Na początku roku szkolnego dyrektor lub upoważniony nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców, jakiego rodzaju dostosowania mogą zostać zastosowane podczas egzaminu. Mniej więcej w połowie roku szkolnego dyrektor lub upoważniony nauczyciel informuje na piśmie o wskazanych sposobach dostosowania egzaminu. Następnie uczeń składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z zaproponowanej formy wsparcia. CZĘŚĆ USTNA – MOŻLIWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA
 1. Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i/lub do obsługi potrzebnego sprzętu.
 2. Przygotowanie wypowiedzi z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego na piśmie
 3. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnej.
 4. Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego.
 5. Przekazanie wypowiedzi ustnej przez nauczyciela wspomagającego, który rozumie wypowiedź zdającego, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.
 6. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym).
 7. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 minut.
 8. Zastosowanie przekazanych przez OKE zasad oceniania wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję.
CZĘŚĆ PISEMNA – MOŻLIWE SPOSOBY DOSTAWANIA
 1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne.
 2. Możliwość wydłużenia czasu pracy:
EGZAMIN PODSTAWOWY
 • język polski, matematyka, język mniejszości narodowych – czas podstawowy 170 minut wydłużony do 200 minut
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy 120 minut wydłużony do 150 minut
EGZAMIN ROZSZERZONY
 • język polski, matematyka, język mniejszości narodowych, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski – czas podstawowy 180 minut wydłużony do 210 minut
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy 150 minut wydłużony do 180 minut
 • informatyka – cz. I: czas podstawowy 60 minut wydłużony do 90 minut, cz. II: czas podstawowy 150 minut wydłużony do 180 minut
EGZAMIN DWUJĘZYCZNY 
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy 150 minut wydłużony do 180 minut
 • biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka (zdawane w języku obcym) – czas podstawowy 80 minut wydłużony do 110 minut

      3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na
       zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.
      4. Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i/lub do obsługi potrzebnego sprzętu.
      5. Pomoc nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego, jeżeli w toku
      edukacji zdający został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.
      6. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego.
      7. Pisanie pracy na komputerze, jeżeli w toku edukacji zdający został wdrożony do tej formy pracy.

TU ZNAJDZIESZ MATURALNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z ROKU 2021,
kliknij ikonkę:

TU ZNAJDZIESZ PRÓBNE MATURALNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z ROKU 2021,
kliknij ikonkę:

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, OBSERWUJ NASZEGO INSTAGRAMA

Wykonanie: bestin.media